04.05.2011 06:54

Z ROKOVANIA OC S VEDENÍM ZSSK CARGO

  Včera sa uskutočnilo v budove ZSSK CARGO na Drieňovej 24 v Bratislava pracovné rokovanie OC s vedením ZSSK CARGO. Na programe bolo prerokovanie nasledovných bodov programu:

1.      Prerokovanie organizačných zmien.

2.      Prerokovanie plánu mzdových nákladov na rok 2011.

3.      Prerokovanie vývoja miezd a zamestnanosti za I. Q.

4.      Informácia o hospodárskom výsledku za I. Q.

5.      Informácia o stanovení hodnoty bodu na II. Q.

6.      Informácia o zmene smernice o SF

7.      Rôzne

 Na úvod vystúpil podpredseda Predstavenstva a riaditeľ Odboru ekonomiky Ing. Mgr. Martin Štochmaľ, PhD., ktorý s ohľadom na iné povinnosti vystúpil s bodom 4. programu a predniesol informáciu o hospodárskom výsledku ZSSK CARGO za I. Q. V rámci svojho vystúpenia pripomenul, že i keď firma v mesiaci marec po prvý raz za uplynulé 3 roky vyprodukovala zisk, strata iba v tomto roku od prvého januára 2011 dosahuje viac ako 8 miliónov €. V rámci budúcnosti firmy zvýraznil, že ak chceme byť úspešní, musí byť CARGO: flexibilnejšie a musí znižovať fixné náklady. V tejto súvislosti ako príklad uviedol, že cena za prepravu vlaku ZSSK CARGO zo Slovenska do cudziny napríklad U.S. Steel, a.s. Košice – Hamburg, sa odvíja od podmienok celej trasy. To znamená, že náš obchodník musí pri stanovení ceny kalkulovať nielen s cenou práce rušňovodiča CARGO cca 780€, ale aj s cenou práce rušňovodiča ČD a nemeckého rušňovodiča, ktorých platy sú podstatne vyššie a tak musí byť cena po tratiach ŽSR rovnaká = taká, ako po tratiach DB, čím dochádza ku zdraženiu a ťažkostiam pri získavaní prepráv...

K tomu sa prezident ŽROS spýtal na problematiku Mn vlakov. Riaditeľ Odboru ekonomiky uviedol, že Mn vlaky sú vyťažované maximálne na 13%, čo nepostačuje pokryť ani náklady na dopravnú cestu...

Na otázku Predsedu OZZŽ ohľadne presunu RD do majetku ZSSK a dopadu na Podnikateľský plán CARGO uviedol, že tento proces bude prebiehať postupne – do 31.12.2011, bude sa analyzovať a dopady budú musieť byť premietnuté do Podnikateľského plánu.

V rámci prerokovania plánu mzdových nákladov neboli vznesené pripomienky.

K bodu Prerokovanie vývoja miezd a zamestnanosti za I. Q nasledovala živá diskusia. FS žiadala vysvetlenie, čo spôsobilo prepad miezd v roku 2011 voči roku 2010 – UGR – (mínus) 13%, ÚO -8%, ÚO -7%, celkovo - 5,6%.  Podľa p. Svorenčíka je dôvod v posune výplaty prémií a OHZ o jeden mesiac. K tomu FS vyjadrila NESÚHLAS s výškou prémií u rušňovodiča a žiadala, aby boli prémie vyplácané vo výške stanovenej KZ 2011. Dôvodom je to, že i v druihom štvrťroku schválilo Predstavenstvo rovnakú výšku prémií, ako v prvom štvrťroku. Pre zamestnancov, ktorí majú štvrťročné prémie, je stanovená výška bodu 0,83 EUR / bod. Zastupujúci R O5 Mgr. Imrich Sloboda uviedol, že firma si svoj záväzok z KZ do konca roku 2011 splní!

K tomu pripomenul, že i v roku 2010 boli pre Úsek prevádzky 2x vyplatené mimoriadne prémie.

K bodom - Informácia o stanovení hodnoty bodu na II. Q. – a Informácia o zmene smernice o SF - neboli zo strany OC pripomienky.

K bodu - Prerokovanie organizačných zmien na Ú10 a Ú 20 – boli vznesené pripomienky od viacerých OC i zástupcu zamestnancov v Dozornej rade. Vo všetkých išlo o to, že oznámenie o zmene prišlo neskoro a tak sa vyskytli prípady, že riadiaci zamestnanec prišiel v pondelok 2. mája do práce a tu mu bolo povedané, že na pracovisku je nadbytočný! Predseda OZZŽ v tejto súvislo požiada Riaditeľa O5, aby vedenie predchádzalo takýmto postupov – aj keď sú v súlade s legislatívou, ale zamestnancom miesto poďakovania dajú facku. Mgr. Sloboda prisľúbil vyšetrenie konkrétnych prípadov tak, aby sa podobná situácia neopakovala.

K tomuto bodu podal vysvetlenie riaditeľ PMO Ing. Baláž a vysvetlil, že v rámci zmeny štruktúry došlo k optimalizácii procesov a po audite bude nasledovať optimalizácia THZ nasledovne: Ku 1.8 mínus 4 a ku 1.9 mínus 11 THZ. Dňom 1.5. 2011 došlo ku nadbytočnosti 100 zamestnancov. Zamestnanci, ktorým boli zrušené pracovné miesta v zmysle Zákonníka práce § 142 ods. 2 a 3 sú vo výpovednej lehote, zatiaľ sú doma za 100% platu a čakajú na odchod z firmy.

Ku riešenie problematiky vedúcich v regióne Čierna n. Tisou – Maťovce uviedol, že zmeny boli vykonané z dôvodu sťažností na kvalitu práce vozby Z a NA Ukrajinu a nemá dopad na zvýšenie THZ.

V rámci rôzneho prezident ŽROS odovzdal všetkým prítomným OC i vedeniu firmy písomný nesúhlas s uvoľňovaním zamestnancov, ktorý odoslal i MDVRR SR a Úradu práce. K tomu mu bolo vysvetlené, že sa pomýlil, lebo v súlade so zákonom zamestnávateľ NEPOTREBUJE súhlas OC a stačí iba prerokovanie hromadného prepúšťania. Iba v prípade prepustenia člena vrcholového orgánu OC – MUSÍ zamestnávateľ požiadať o súhlas s uvoľnením – konkrétny prípad sa stal i v ŽROS a ÚZZ a ten bude firmy riešiť.

   Predseda OZZŽ

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————